BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

25.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’a ilişkin olarak ;

-Üretici ve ihracatçılar ürettikleri yada ithal ettikleri mala ilişkin garanti belgesini düzenlemek, bu garanti belgesini tüketiciye vermek ve verdiğini ispat etmekle yükümlüdür.

-Garanti süresi içinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının teslim aldığına dair belge düzenlemesi zorunludur.

-Satıcıların Kullanıma sunulan malların Türkçe tanıtma ve kullanma klavuzunu hazırlamak görevidir.

-Malın garanti süresi içinde satıcıya tesliminden 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına sunmak zorundadır.İlgili esnaflarımıza duyurulur.

05.11.2015 tarih ve 29523 sayılı resmi gazetede yayımlanan tütün ve alkol piyasası kurulunun kararı gereği alkollü içki satış belgesine haiz perakende satış yerlerinde satışa sunulan yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamulü ve alkollü içki yer almaması kararlaştırılmıştır. İlgili esnaflarımıza duyurulur

Milli savunma bakanlığı tarafından 22 ekim 2015 tarihinden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınan askerlik durum belgesinin imza ve mühür taşıyan askerlik durum belgesi ile aynı hukuki niteliğe sahip olması sağlanmıştır.Bu kapsamda ilgili makamların başvuruda bulunanlarca ibraz edilen ve barkod numarası taşıyan askerlik durum belgesini ıslak imzalı belge gibi geçerli kabul etmeleri gerekmektedir.İlgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

10 Kasım 2015

10-kasim-kapak-foto-4

29-Ekim-gorselleri1

Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

T.C. yüksek seçim kurulunun 2015 / 1910 sayılı kararı gereği;

-Oy verme günü, Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının,içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi,içilmesi yasaktır.

-Oy verme günü, bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır eğlence yeri niteliği haiz lokantalarda sadece yemek verilir.

-Oy verme günü emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç bir kimse, köy kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

Oy verme süresince kahvehane,kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır.

ilgili esnaflarımıza duyurulur.

Türk patent enstitüsünün 555 sayılı, coğrafi işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararname’nin 3. ve 17. maddesinde belirtilen “menşe adı” özellikleri gereği,” İspir Kuru Fasulyesi” olarak tescil ettirilmiş ürünün,ispir ilçesi sınırları dışında başka bir yerde üretiminin yapılmaması gerekmektedir.Bu isim altında başka illerde satılabilmesi için ürünün üretimi,işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yöre,alan ve bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması gerekmektedir.İlgili esnaflarımıza duyurulur.

İlgili bakanlar kurulu kararı gereği; 60 günden fazla genel sağlık sigortası prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarların 31.12.2015 tarihine kadar devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmaları imkanı getirilmiştir.esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

Mesleki eğitim kurulunun 27. Toplantısında alınan kararlar 16 Eylül 2015 tarih ve 29477 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir buna göre;

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

  1. a) Bakanlıkça tesbit edilen meslek dallarında çalışmakta olup, bakanlıkça ilan edilecek tarihten itibaren üç ay içerisinde müracaat edenlerden;
  2. 18 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan,
  3. 16 yaşını doldurmuş olanlar kapsam ve süreleri Bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra,

Kalfalık imtihanlarına alınırlar. İmtihanlarda başarılı olanlara kalfalık belgesi verilir.

  1. Kalfalık belgesini almış olup 22 yaşını doldurmuş olanlara ustalık imtihanlarını başarmaları şartı ile ustalık belgesi verilir.
  2. b) 1.(İptal: Ana.Mah.nin 17/2/2004 tarihli ve E.:2002/128, K.:2004/23 sayılı Kararı ile)
  3. Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumlarından 1985 – 1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara;

Doğrudan ustalık belgesi verilir.

Geçici Madde 8 – (Ek: 2/3/1989 – 3525/1 md.)

Bakanlık, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1 inci maddedeki şartlara sahip oldukları halde Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere 6 (altı) aya kadar ek müracaat süreleri vermeye yetkilidir.

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamı dışındaki mesleklerde eğitim ve belgelendirmeye yönelik mevzuat ve uygulamalar ile Meslekî Eğitim Merkezlerinden mezun olan öğrencilerin ustalık belgesi ile birlikte Meslekî Yeterlilik Belgesi almasının da sağlanmasına ilişkin ihtisas komisyonunun kurulması ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacak eğitim akreditasyon yönetmeliğine ilişkin görüş oluşturulması. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MYK, TOBB, TİSK. 27/4 : Örgün Mesleki ve Teknik Eğitimde EK-1’de yer alan tablodaki meslek alan ve dalların 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına. 27/5 : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesi (b) bendi uygulamasında MEB işveren kabul edilmektedir. Bu sebeple 5510 sayılı Kanunun işverenlere getirdiği yükümlülükler (işyeri ve işe giriş bildirgeleri verme, aylık prim ve hizmet belgesi verme, iş kazasını bildirme vb. yükümlülüklerin bu kanunda belirtilen sürelerde yerine getirilmesi) MEB için de geçerli olmaktadır. 5510/5-b bendinde yapılacak değişiklik ile MEB’ in de tıpkı İŞKUR gibi “işveren” ve “işyeri” olarak değil sadece “prim ödeme yükümlüsü” olarak tanımlanması, böylece SGK’ya yapılacak bildirimlerin usul ve esasların da SGK ve MEB arasında yapılacak protokolle belirlenmesi. Sorumlu kurum: ÇSGB (SGK) İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TESK. 27/6 : 19 yaşından küçükler için çıraklık eğitimi süresince çırak ve kalfaların uzun vadeli sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması ile çıraklık eğitimi süresince ödenen SGK primlerinin borçlanma yoluyla uzun vadeli sigorta primlerinin kişiler tarafından yatırılarak emekliliğe sayılması konusunda maliyet ortaya çıkarılarak bir sonraki toplantıda görüşülmesi. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, ÇSGB, SGK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. 27/7 : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen çıraklar adına çıraklık süresince MEB tarafından ödenen iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası prim ödeme süresinin belirlenecek bir yaşa kadar kalfalıkta öngörülecek süreyi de kapsaması. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: ÇSGB (SGK). 27/8 : Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla; aşağıdaki konularda ihtisas komisyonları kurulmasına, a. Çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim sistemi içerisinde işleyişine ilişkin düzenlemeler yapılması ve aynı zamanda üçüncü dört yıllık eğitimin çıraklık yoluyla da yapılabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi, b. Çıraklık eğitiminde öğrencileri finansal açıdan desteklemeye yönelik çalışmaların yapılması, c. Çıraklık eğitim sistemi ile ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılarak hedef kitleye yönelik tanıtımların yapılması, Meslekî ve teknik eğitim istatistiki veri altyapısının geliştirilmesi. Sorumlu kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, MEB, ÇSGB, İŞKUR, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TESK, TOBB. 27/9 : Çıraklık eğitim programlarının ulusal meslek standartları ve yeterliliklere göre düzenlenmesi. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MYK, TOBB, TESK. 27/10 : 3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki; “et ve et ürünleri işlemeciliği” meslek dalı ile pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında, kantin işletmeciliği hariç, 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili İhtisas Komisyonu kurulması. Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TOBB, TESK, TİSK. 27/11 : 3308 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesi çerçevesinde; anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici 1. maddedeki şartlara sahip oldukları halde MEB tarafından ilan edilen tarihlerde belge almak için müracaat edemeyenlere Türkiye Meslekî Eğitim Kurulu 27. Toplantısı kararının Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süreyle bir ek müracaat süresi verilmesi. 27/12 : 3308 sayılı Kanun kapsamında yürütülen çıraklık ve kalfalık eğitimlerinin birleştirilerek toplam eğitim sürelerinin en az 6 ay ve en fazla 3 yıl olarak yeniden düzenlenmesi ilgili olarak ihtisas komisyonu kurulması. Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, TOBB.

12 eylül 2015 tarihli ve 29473 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren küçük miktarlardaki yumurtanın doğrudan arzına dair yönetmeliğe göre birincil üretici son tüketiciye satışı her bir işletme için haftalık 1500 adet yumurta, 250 adet kanatlı hayvan’ı  geçemeyecektir.yumurtalar yıkanmayacak,+5 derecede muhafaza edilecek,kuluçka işlemi uygulanmamış olacak,imalattan itibaren 21 günde tüketime sunulacak son kullanım tarihi imalattan itibaren 28 günü geçmeyecektir.ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulur.

Toplam 41 sayfa, 13. sayfa gösteriliyor.« İlk...1112131415...203040...Son »

Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 15