BAŞKANIMIZ


Yönetim Kurulu Başkanı
Reşat GENÇTÜRK

TAKVİM

DUYURULAR

İESOB

KOSGEB BAŞVURU

KAMU İHALE KURUMU

İZMİR KALKINMA AJANSI

EXPO 2020 İZMİR

İZMİR BÖLGE PLANI

ALO GIDA HATTI

Kosgeb İzmir Kuzey Hizmet Merkezi tarafından Atatürk organize Sanayi Bölgesi/Çiğli-İzmir adresinde

Kobilerin Yönetim Becerileri ve Kurumsal yetkinliklerini geliştirmek,

Kobilerin Markaya Yönlendirilmesi konularında ücretsiz bilgilendirme seminerleri yapılacaktır,katılmak isteyenlerin 20/03/2015 tarihine kadar telefon veya e-posta yoluyla müracaat edebileceklerdir.

iletişim:

0.232.376 73 27

Bilgi için: S.Keçeli(danışman)

elektronik ağ: www.kosgeb.gov.tr

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ: Başvuruların ve ekindeki belgelerin asıllarının ve CD olarak kopyalarının dosya içerisinde, 19 Ocak – 27 Şubat 2015 tarihleri arasında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA” adresine bizzat ya da posta aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU KRİTERLERİ:

A – GENEL BİLGİLER a) İşyerinin (gerçek/tüzel kişi) unvan ve adresi b) Ana faaliyet konusu c) İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (Varsa alt işveren işçileri dâhil) d) İşyerinde çalışan kadın işçi sayısı e) İşyerinde çalışanların pozisyonlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı f) 2014 yılında verilen eğitimlerin yaklaşık kapsamı (işçi/saat) g) Eğitime katılanlar içerisinde kadınların yüzdelik dağılımı h) Eğitimlerin konularına göre dağılımı i) İşyerinde sendikal örgütlenmenin olup olmadığı j) Sendika üyesi işçi sayısı ve cinsiyetlere göre dağılımı k) İşyerindeki birimlerde yıllık ortalama haftalık çalışma süresi

B- CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapların kısa açıklama ve bilgi şeklinde olması beklenmektedir. Bilgilendirme a) İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin, mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır? b) Bu çalışma sonucunda eşitliği teşvik edici herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise

 

Taahhüt ve eğitim a) İşyerinin üst yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi açıkça taahhüt etmiş midir? b) Bu doğrultuda insan kaynakları yöneticileri ya da diğer yöneticileri eğitilmiş midir? Ayrımcılık karşıtı mekanizmalar a) İşyerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi, sorunlar karşısında çalışanların başvurabileceği mekanizmalar var mıdır? b) Bu mekanizmalar ne şekilde çalışmaktadır? İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreci a) İşe alım sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması için önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise önlemler nelerdir? b) Yöneticiler arasında kadınların oranı, işyerindeki kadın çalışanlara kıyasla düşük sayıda ise, işte ilerleme sürecinde kadınlarla ilgili alınan olumlu tedbirler var mıdır? Nelerdir? İş-yaşam dengesi a) Kadınlar ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarına yönelik somut önlemler var mıdır? Nelerdir? b) Çalışanlar için çocuk bakım desteği veya hizmetleri sağlanmakta mıdır? c) Kadınlar yasanın öngördüğü analık ve süt izinlerinin dışında isteğe bağlı ücretsiz izin hakkını hangi sıklıkla kullanabilmektedir? d) Kadınlar analık izninden sonra işe geri döndüğünde aynı pozisyonda çalıştırılabiliyorlar mı? Eşit ücret a) İşyerinde ücretlendirmeye ilişkin cinsiyete dayalı objektif kriterler oluşturulmuş mudur? b) Aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği var mıdır? Varsa bu eşitsizliği gidermek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

 

Esnaf ve sanatkârlarımızın beklentileri sonrasında  uygulamalar  hayata geçti.el dokumacılığı, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyetini sürdüren esnaf ve sanatkâra pozitif ayrımcılık yapılacak. Bu meslek erbabının 2015 yılında kullanacağı kredilerin faizinin tamamı Hazine tarafından karşılanacak, esnafımızın cebinden faiz ödemesi çıkmayacaktır. Bu kolaylık unutulmaya yüz tutan bu mesleklerde faaliyet göstermek suretiyle kültürel ve sanatsal değerlerimizin dünden bugüne yeni kuşaklara aktarılmasında köprü işlevi görenler faydalanacaktır.
yeni düzenlemeyle ; kredi başvuru tarihi itibariyle, en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârların da sıfır faizle kredi kullanma imkânına kavuştular.

16 Ocak 2015

Esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyacı olabilecek EFT-POS özelliği olan VERA Delta marka yazar kasa kampanyasından faydalanabilmek için İzmir Esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile Seris elektronik bilişim teknolojileri San.ve Tic. Ltd.Şti. arasında bir protokol imzalanmıştır.Kampanyadan faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın oda kayıt belgesini ibraz etmeleri şartıyla,kampanya koşulları dahilinde güncel fiyat üzerinden %5 oranında iskonto ve vade farkı ödemek kaydı ile kredi kartına satış imkanından yararlanabilmeleri için aşağıda iletişim bilgileri verilen firmaya başvurmaları gerekmektedir.

İrtibat:

Seris Elektronik Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mansuroğlu mh. 273 sokak no:1/C Bayraklı – İzmir

Tel: 0.232.344 01 14

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği, 13/09/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesi ile, Yerli Malı Belgesi verilirken; “yerli katkı oranını içeren evrakın isteneceği, yerli katkı oranını içeren evrakın teknik yönden eksper tarafından, mali yönden ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından tetkik edilerek imzalanacağı ve taahhütname ekinde ilgili odaya teslim edileceği” yönünde yeni bir düzenleme getirilmiştir.

Dolayısıyla, Yerli Malı Belgesini talep eden esnaf ve sanatkarlarımızın, eskiden olduğu gibi bağlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odalarına başvurmaları, gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve 5362 sayılı Kanunun 61/e maddesinde öngörülen hizmet karşılığı tutarını ödemeleri halinde yeni “Yerli Malı Belgesi” odalarca bu Uygulama Esaslarına uygun olarak düzenlenebilecektir.

17.12.2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi,çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden modernizasyon planı veren ve yatırımını 31.12.2014 tarihine kadar tamamlamayan gıda işletmelerine 15.02.2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve uygun bulunması halinde 31.12.2015 tarihine kadar süre verilebilecektir.

Özellikle havaların soğuması nedeniyle iş yerlerinde açık alanları cam,branda,naylon perde vb şekilde malzeme ile kapatarak kapalı alan yaratıldığı; Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı(çadır,güneşlik vb dahil) olan kapıları,pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar dahil tütün mamulleri içilmesi yasaktır.

Yumurta tebliği 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A sınıfı yumurtanın yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılacağı,A sınıfı yumurtanın son tüketim tarihinin yumurtlama tarihinden itibaren 28 günden fazla olamayacağı ,yumurtanın üretildiği yerde ve tüketiciye ulaştırılmasına kadar ki tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde depolanacağı 18 inci günden itibaren (+8),(+5) derece arasında muhafaza edileceği,hijyenik olmayan şartlarda satılamayacağı, Bu tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmelerinin bir yıl içerisinde tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorunda oldukları;

Rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla verimlilik proje ödülleri verilecektir.Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer alamk için, http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formunun 09.01.2015 tarihine kadar doldurularak doc veya docx formatında elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Sağlık bakanlığınca 20.08.2014 tarih ve 29094 sayılı resmi gazeteye göre;

Su satış yetki  belgesi, Ambalajlı su nakil aracı izin belgesi İl halk sağlığı müdürlükleri tarafından düzenlenecektir.Damacana su ile tüplerin aynı araçta nakli yasaklanmıştır.Ayrıntılı bilgi ve belge için

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Tel : 0.232.248 33 10

Toplam 41 sayfa, 18. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1617181920...3040...Son »

Fatal error: Cannot redeclare excerpt() (previously declared in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php:5) in /home/u7414072/camdibiesnafodasi.org/wp-content/themes/camdibi/functions.php on line 15